Bokabuss.nu användarvillkor

Genom att registrera dig och/eller använda Bokabuss.nu-tjänsten eller relaterade tjänster godkänner du dessa användarvillkor. Användarvillkoren rör registrering och användning av tjänsten, innehållet på webbplatsen och de tjänster som finns där.

Allmänt

Bokabuss.nu (nedan ”tjänsten”) är en kostnadsfri tjänst som tillhandahålls av Rideer Nordic Oy (Finsk FO-nummer 2435233-4, nedan “tjänsteleverantören”), där en kund (nedan ”kunden”) kan konkurrensutsätta beställningskörningar. Genom att använda onlinetjänsten Bokabuss.nu förbinder sig kunden att följa dessa användarvillkor (hädanefter ”användarvillkoren”). Tjänsteleverantören vidarebefordrar Kundens offertförfrågan till operatören (nedan kallad ”Säljaren”) i SynergyBus-tjänsten (nedan ”SynergyBus”). Kunden meddelas via e-post om alla nya offerter som gjorts av säljaren (nedan "offert"). Offerterna finns på Bokabuss.nu (inloggning krävs).

Registrering

Kunden kan registrera sig för tjänsten via knappen Registrera eller när den första offertförfrågan lämnas in. Användningen av tjänsten är gratis. Vid registrering till tjänsten ska användaren meddela minst följande information: gemenskapsgrupp som användaren representerar, fullständigt namn, e-postadress och valfritt lösenord. Vid inloggning till tjänsten kan användaren även ge annan information om sig själv. Informationen används inte för andra ändamål än att förmedla offertförfrågningar och relaterad offertinformation, kommunicera tjänsteutbud och egenskaper till kunder och mäta kundnöjdheten.

Beställningar:

Kunden lämnar en offertförfrågan (nedan kallad "offertförfrågan") på tjänstens förstasida. Obligatorisk information är avgångsdatum och -tid, avreseplats, destination, resrutt och destinationer, returavgång från destinationen, sista datum för godkännande av offert och uppskattat antal personer. Tjänsteleverantören tar emot kundens beställning och skickar bokningsbekräftelse till kunden. Alla nya offerter vidarebefordras till kundens e-post. Efter att ha loggat in på tjänsten kan kunden se alla mottagna erbjudanden och slutligen acceptera (välja) eller avvisa offerten.De offerter som lämnas i Tjänsten gäller alltid med reservation för mellanförsäljning, d.v.s när kunden har accepterat (valt) en offert, kommer tjänsteleverantören skicka en bekräftelse via e-post till kunden, och det är först då beställningen är giltig.

Tjänsteleverantören ansvarar för den allmänna kundservicen för tjänsten, medan säljaren ansvarar för kundservicen för sin egen tjänst. Köpeavtalet uppstår alltid mellan kunden och säljaren. Tjänsteleverantören är inte säljare eller part i en transaktion som äger rum i tjänsten. Bokning och avtal om detaljer i körningen sker mellan kunden och trafikoperatör.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av försening. I det fallet avtalas om eventuell ersättning mellan säljaren och kunden.

Priser och betalningsvillkor

Säljaren bestämmer priset på sin offert. Bland offerterna väljer kunden ut den som är lämpligast för kunden själv. Det är upp till säljaren att bestämma betalningsvillkoren och komma överens om dem med kunden. Tjänsteleverantören och säljaren förbehåller sig rätten att ändra i prislistan.

Fel och reklamationer

Eventuella klagomål och synpunkter på tjänsten ska skickas till tjänsteleverantörens kundservice. Kontaktuppgifter till kundservice finns på www.bokabuss.nu webbplats. Tjänsteleverantören strävar efter att svara på kontaktförfrågningar inom fem (5) arbetsdagar om inte något oförutsett inträffar.

Avbokningsvillkor

Säljaren, inte tjänsteleverantören, ansvarar för avbokning av resan, plats- eller tidtabellsändringar, tillgänglighet, tillförlitlighet och felfrihet samt skadeståndsansvar som kan uppstå i samband med detta.

Kunden har rätt att ändra sin offert eller annullera den helt och hållet före beställningen.

Kundens skyldigheter

Kunden ansvarar för all användning av tjänsten som sker med de personuppgifter som kunden angett. Kunden förbinder sig att använda tjänsten endast för lagliga ändamål och enligt god sed. Tjänsteleverantören har rätt att stänga Kundens användarkonto om Kunden bryter mot dessa användarvillkor.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för eventuella skador som kunden kan åsamkas på grund av felaktig, ofullständig eller mångtydig information i Tjänsten.

Webbplatsens funktion och förändringar

Tjänsteleverantören gör sitt bästa för att säkerställa att tjänsterna är tillgängliga för kunden kontinuerligt och utan avbrott. Det är dock inte tjänsteleverantörens ansvar att tjänsterna fungerar oavbrutet, i rätt tid eller felfritt. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för tekniska fel, avbrott på grund av underhålls- eller installationsåtgärder eller för förändring eller förlust av information i Tjänsterna eller annan information, eller för problem, störningar eller avbrott i dataöverföringen på grund av tredje part, såvida det inte krävs enligt tvingande lag eller enligt användarvillkoren.

Tjänsteleverantören har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten eller delar av den på grund av förändring, förnyelse eller därmed relaterad teknisk orsak, eller på grund av renovering, installation eller underhåll av telenätet eller av andra liknande skäl, eller om det krävs enligt lag eller andra myndighetsbestämmelser. Tjänsteleverantören begränsar avbrottet till så kort tid som möjligt. Avbrott meddelas i förväg om det är möjligt.

Immateriella rättigheter

Tjänsten inkluderar material som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter, såsom information, databaser, programvara, data, dokumentation, logotyper, varumärken, konstverk, text. Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till materialet som ingår i Tjänsten tillhör Tjänsteleverantören och/eller dennes avtalsparter, såsom säljarna. Kunden har inte rätt att distribuera, publicera, kopiera, tillgängliggöra för allmänheten eller på annat sätt kommersiellt använda materialet i tjänsten utan uttryckligt tillstånd från tjänsteleverantören och/eller annan rättighetsinnehavare.

Datasäkerhet

Tjänsteleverantören säkerställer efter bästa förmåga att säkerhetslösningarna för tjänsten är av högsta möjliga kvalitet. Datanätverken och tjänsterna som tillhandahålls genom nätverken är dock inte helt säkra. Kunden ansvarar för inköp och drift av utrustning, anslutningar och programvara som krävs för användningen av tjänsten och för att säkerställa att de inte orsakar besvär, störningar eller skador för tjänsteleverantören eller tredje part.

Force majeure

Om det inte är möjligt att fullgöra de skyldigheter som nämns i dessa Allmänna villkor på grund av oöverkomlig naturhändelse, katastrof, lagstiftning eller officiellt beslut, strejk eller annan jämförbar orsak som ligger utanför tjänsteleverantörens kontroll (force majeure), är tjänsteleverantören befriad från sina skyldigheter under den tid force majeure-omständigheterna varat. I detta fall har kunden inte rätt till ersättning för avtalsbrott från tjänsteleverantören.

Skadestånd och ansvarsbegränsning

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för följdskador eller andra indirekta skador. Ansvar för direkt skada som orsakats kunden är begränsad till ersättning i enlighet med dessa villkor.

Inget i dessa villkor begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter.

Giltighetstid och förändringar

Dessa villkor gäller från och med den 13 maj 2022 tills vidare.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra dessa villkor. Tjänsteleverantören meddelar ändringar av dessa villkor i tjänsten, så kunden bör regelbundet läsa dessa villkor på tjänstens webbplats. Ändringar av villkoren gäller från den tidpunkt som meddelas. De ändrade villkoren gäller inte beställningar som gjorts av kunden innan ändringen trädde i kraft. Kunden accepterar ändringarna som bindande för honom/henne genom att använda tjänsten. Kunden måste sluta använda tjänsten om kunden inte accepterar de ändrade villkoren.

Tillämplig lag och lösning av tvister

På dessa villkor tillämpas finländsk lag.

Varje tvist som uppstår till följd av detta avtal och avtalsförhållandet ska i första hand lösas genom förhandling. Om oenigheter mellan parterna inte kan lösas genom förhandlingar, kommer oenigheterna att lösas vid tingsrätten i Kotka, Finland. Konsumentkunder har dock rätt att väcka talan mot säljaren eller tjänsteleverantören i allmän domstol på sin egen hemort. Konsumentkunder har också rätt att begära en lösningsrekommendation från konsumenttvistenämnden.