Registerbeskrivning

Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy är även en registerbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen.

Registerhållarens namn och adress:

Rideer Nordic Oy
Aittakorventie 2
48400 Kotka, Finland
www.rideer.fi

Person som ansvarar för registerärenden

Toni Valkonen
toni(a)rideer.fi

Registrets namn

Kundregister för Bokabuss.nu-tjänsten.

Användning av uppgifterna

Syftet med registeruppgifterna är att upprätthålla kundrelationen mellan tjänsteleverantören (Tilausajot.net) och tjänsteanvändaren (Kunden) och att planera och utveckla företagets verksamhet med hjälp av olika undersökningsmetoder. Informationen används för kundinformation och eventuellt för direktmarknadsföring om lagstiftningen tillåter det eller om kunden har gett sitt samtycke.

Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret erhålls från kunden själv, antingen direkt eller med hjälp av cookies, i följande situationer:

 • när de skapar en användarprofil på tjänsten och därmed registrerar sig som kund,
 • när de uppdaterar sin användarprofil vid användningen av tjänsten.

Uppgifternas riktighet, aktualitet och fullständighet

Tjänsteleverantören kontrollerar inte uppgifternas riktighet. Kund som är inloggad i tjänsten kan se sina inlämnade offertförfrågningar samt sina kunduppgifter i registret. Annan användningsinformation kan kunden inte granska via tjänsten. Kunden har möjlighet att rätta kunduppgifter genom att logga in i tjänsten. Kunden har rätt att granska de personuppgifter som lagras om honom eller henne i registret enligt 26 § personuppgiftslagen. Begäran om granskning ska göras skriftligt till den personuppgiftsansvarige.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande kunduppgifter:

 • Kunduppgifter
 • Namn
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Bostadsort eller -kommun
 • Eventuella ytterligare uppgifter som tillhandahålls av kunden själv
 • Användningsuppgifter:
  • Sparade offertförfrågningar

Överlåtelse av information till utomstående

I princip överlåter inte tjänsteleverantören uppgifter till tredje part. Kundens kontaktuppgifter överlämnas dock till trafikoperatörer som har lämnat offert som svar på kundens offertförfrågan. Uppgifter kan lämnas ut för forsknings- eller marknadsföringsändamål om kunden har gett sitt samtycke i förväg. Med kundens individuella samtycke kan uppgifter även överlåtas för användning i tredje parts affärsverksamhet. Uppgifter överlämnas även till polisen, till exempel för brottsutredningar när och i den utsträckning det krävs enligt gällande lag.

Överföring av uppgifter till land utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Borttagning av uppgifter från registret

Kund- och användningsdata raderas från registret när kundrelationen upphör. Uppgifterna raderas permanent från registret i händelse av databasrensning som utförs vid vissa intervall i enlighet med tjänsteleverantörens nuvarande praxis.

Oavsett ovanstående konstateras för tydlighetens skull att information som är relaterad till köptransaktioner fortfarande kan lagras i den utsträckning och under den tid som tjänsteleverantören anser det nödvändigt för att fullgöra sin bokföringsskyldighet och andra lagenliga skyldigheter. Av tydlighetsskäl noteras på samma sätt att när tjänsteleverantören själv avslutar kundrelationen kan tjänsteleverantören behålla kund- och användningsuppgifter i högst 5 år efter att kundrelationen upphört för att garantera tjänstens säkerhet.

Cookies (cookies)

För att övervaka och möjliggöra användningen av tjänsten kan s.k. cookies tidvis installeras i webbläsaren i Kundens dator. Cookies samlar in den information som anges i denna policy för de ändamål som nämns i policyn. Därutöver används cookies för att övervaka antalet besökare och nedladdningar i Tjänsten och för Tjänsteleverantörens och/dess samarbetspartners identifiering av webbläsartyper. För detta ändamål används cookies inte för att samla och lagra personuppgifter eller annan information som kan förknippas med en enskild kund.

Skydd av registret (dataskydd)

Alla personer som hanterar registret har en personlig åtkomsträtt (användarnamn, lösenord och åtkomstnivå) som beviljats av den personuppgiftsansvarige. En logg sparas över användningen av registret och varje inloggning registreras. Endast personer som behöver informationen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till kundens personuppgifter. Dessa personer inkluderar tjänsteleverantörens kundtjänstpersonal och tjänstens tekniska administratörer.

13.12.2023